THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRẠM QUAN TRẮC NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

JohnDoe | 26/03/2020

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRẠM QUAN TRẮC NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Chủ đầu tư: Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Địa điểm: Nam Phú - Tiền Hải - Thái Bình
Quy mô: 2 ha
Năm thực hiện: 2016

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRẠM QUAN TRẮC NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ


Chủ đầu tư: Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Địa điểm: Nam Phú - Tiền Hải - Thái Bình
Quy mô: 2 ha
Năm thực hiện: 2016