Hạ tầng kỹ thuật

JohnDoe | 07/03/2020

Tư vấn thiết kế quy hoạch và thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Thiết kế quy hoạch chung;
Thiết kế quy hoạch chi tiết;
Thiết kế quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp…;
Thiết kế cảnh quan;
Thiết kế kiến trúc;
Thiết kế san nền;
Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước…;
Và các công việc khác trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.

Tư vấn thiết kế quy hoạch và thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Thiết kế quy hoạch chung;
Thiết kế quy hoạch chi tiết;
Thiết kế quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp…;
Thiết kế cảnh quan;
Thiết kế kiến trúc;
Thiết kế san nền;
Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước…;
Và các công việc khác trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.