Kiến trúc

JohnDoe | 07/03/2020

Tư vấn thiết kế:

- Thiết kế kiến trúc công trình: Nội thất, ngoại thất, tiểu cảnh sân vườn.

- Thiết kế cấp thoát nước và xử lý nước thải.

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Thiết kế các công trình cầu, đường bộ.

- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.

- Lập dự án, tổng dự toán, quản lý và thực hiện dự án xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu dân cư (chỉ thiết kế trong các thiết kế đã được Đăng ký kinh doanh theo chứng chỉ).

- Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính và chỉ thiết kế trong phạm vi chứng chỉ các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh).

- Thẩm tra kỹ thuật, thẩm định, tổng dự toán công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và nông thôn (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề và được Đăng ký kinh doanh).

Tư vấn thiết kế:

- Thiết kế kiến trúc công trình: Nội thất, ngoại thất, tiểu cảnh sân vườn.

- Thiết kế cấp thoát nước và xử lý nước thải.

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Thiết kế các công trình cầu, đường bộ.

- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.

- Lập dự án, tổng dự toán, quản lý và thực hiện dự án xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu dân cư (chỉ thiết kế trong các thiết kế đã được Đăng ký kinh doanh theo chứng chỉ).

- Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính và chỉ thiết kế trong phạm vi chứng chỉ các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh).

- Thẩm tra kỹ thuật, thẩm định, tổng dự toán công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và nông thôn (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề và được Đăng ký kinh doanh).